Primer “Dimecres de la Ciència” i reunió del Grup de Recerca del curs 2022-2023

El passat dimecres dia 5 d’octubre es va celebrar el primer “Dimecres de la Ciència” del curs 2022-2023 organitzat des del Departament de Recerca i dedicat a l’Àrea de Química.

Els professors Dr. Miquel Àngel Amer i Dr. Jordi Cruz van explicar la visita que van realitzar aquest darrer estiu a l’Equador, en participar a la reunió del CYTED “Red para acelerar la transición de PYMES a industria 4.0 con tecnología de bajo costo (REDTPI4.0)”. Aquesta xarxa Iberoamericana, liderada per en Dr. Carlos Brand (Don Bosco, el Salvador) integra 13 universitats, 1 centre de recerca, 2 empreses i 7 països. El darrer mes de juliol, l’EUSS es va afegir com a entitat participant.

En el marc d’aquest projecte, en Dr. Miquel Àngel Amer va fer contactes per col·laborar en una línia de recerca dedicada a l’estudi de “Sistemes de monitorització de variables climàtiques i de nutrició per millorar el cicle productiu de les roses”, i el Dr. Jordi Cruz té previst col·laborar en una línia de recerca dedicada a la “Transformació digital i sociocultural de les PYMES a través de processos d’apropiació i innovació tecnològica en el sector agrícola”.

En acabar la formació, va tenir lloc la primera reunió del Grup de Recerca del curs. Entre d’altres, es van explicar els Objectius de Recerca, en el marc del pla Estratègic triennal del centre.

Concessió de tres Projectes Nacionals de Recerca 2021 amb participació de l’EUSS

El “Ministerio de Ciencia e Innovación” va resoldre el passat 23 de juny la convocatòria 2021 de Projectes Nacionals de recerca. En aquesta convocatòria s’han concedit tres nous Projectes amb participació de l’EUSS. D’una banda, el projecte “Sensors and algorithms to optimize high moisture meat analogue production when using novel protein sources (SENSANALOG)”, liderat per la Dra. Elena Fulladosa Tomàs de l’IRTA (Instituto de Investigación y Tecnologías Alimentarias-CSIC), amb el Dr. Jordi Cruz en el Grup d’Investigació.

D’altra banda, el projecte “Mejora de la calidad de potencia en sistemas de potencia remotos sin conexión a red con elevada penetración de convertidores electrónicos de potencia Referencia”, liderat pels Drs. Miguel Castilla i el Dr. Luís García de Vicuña (UPC-Vilanova i la Geltrú), amb la participació del Dr. Àngel Borrell.

Finalment, també s’ha concedit el projecte que va presentar el Dr. Ignasi Florensa com a co-Investigador Principal amb el Dr. Jordi Cuadros de l’IQS. La Dra. Iria Fraga i en Dr. Víctor Martínez també formen part de l’equip d’investigadors juntament amb altres persones de l’IQS i diversos col·laboradors internacionals. El projecte de recerca consta d’una proposta d’investigació sobre didàctica a nivell universitari titulada “Condiciones para la transición entre paradigmas en la educación universitària”. Aquest projecte es va presentar en coordinació amb dos projectes més, un liderat per part de la Dra. Marianna Bosch i Dra. Berta Barquero de la UB orientat a la didàctica a nivell de secundària i l’altre liderat pel Dr. Fco. Javier García de la Universidad de Jaén dedicat pel que fa a primària i educació infantil. En la resolució les persones avaluadores van fer valdre la mida de l’equip així com l’alt nivell d’interdisciplinarietat d’aquest.

“Dimecres de la Ciència”: REIs en TIC i Química a l’EUSS

Avui dimecres 11 de maig s’ha celebrat el darrer “Dimecres de la Ciència” del curs 2021-2022, dedicat a l’Àrea de la Recerca en Educació.

En el DC es van presentar dos treballs de recerca sobre REIs (Recorreguts d’Ensenyament i Investigació) implementats a l’EUSS.

D’una banda, el Dr. Andreu Moreno va fer una presentació sobre el treball REIs per a la millora de l’aprenentatge basat en la cerca a Internet: cas del TIC en Enginyeria”, desenvolupat juntament amb la Dra. Elena Bartolomé, i recentment publicat a Education Sciences, 11, 772 (2021). En aquest cas es va dissenyar un REI específic per a l’assignatura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Les sessions REI van substituir algunes de les classes magistrals de teoria, i van girar al voltant de preguntes generatrius com ara: “Què és un “tallafocs”?”, “Quines són les principals característiques del 5G?”, etc.

L’anàlisi de sis cursos realitzats a l’EUSS entre 2015/16–2020/21 van  mostrar que el REI és una eina enriquidora per a l’aprenentatge de la part teòrica de TIC: el contingut s’expandeix més enllà de la del curs tradicional i es manté actualitzat. L’alumnat es mostrà compromès i motivat per l’activitat de cerca activa. A més, el REI ajuda a millorar les seves habilitats per cercar i seleccionar informació a Internet. Els Q–A maps van servir a l’alumnat per estructurar la recerca a Internet, i al professorat per fer el seguiment del procés d’estudi de l’aprenentatge.

D’altra banda, el Dr. Miquel Àngel Amer i el Dr. Carles Luque varen oferir una presentació sobre “REI per a l’aprenentatge de la Química general: anàlisi de la qualitat de l’aigua d’aixeta”, realitzat en col·laboració de la Dra. Bartolomé, i que també ha estat publicat fa molt poc a la revista Journal of Chemistry Education, 10.1021/acs.jchemed.1c00971, (2022). En aquest cas, es va investigar l’ús de la metodologia REI per a l’aprenentatge de la Química, una assignatura que sovint es troba al pla d’estudis de primer any de moltes titulacions tècniques. EL REI dissenyat i implementat a l’assignatura de Química a l’EUSS, al voltant de la qualitat de l’aigua de boca, va portar a l’alumnat a familiaritzar-se amb els estàndards i aprendre diferents tècniques d’anàlisis químiques per determinar els paràmetres de qualitat de l’aigua (com ara la duresa, el pH, el residu sec, la concentració de sulfats i clorurs).

Els resultats d’ aquesta primera edició del REI en Química mostren que aquesta metodologia va ser molt enriquidora per a l’aprenentatge de l’assignatura, amb una ampliació de resultats dels recursos d’aprenentatge respecte al curs tradicional. El disseny específic del REI va ajudar a superar els problemes didàctics identificats en l’organització anterior, mitjançant la integració dels continguts teòrics i experimentals, millorant les competències de treball en laboratori de l’alumnat. El REI va donar-li un “sentit” al curs, augmentant així la motivació de l’alumnat.

Tant l’alumnat com el professorat es van adaptar fàcilment al nou format d’instrucció. Els resultats d’aquest treball obren noves oportunitats per a l’aplicació dels REIs en altres cursos de Química.

En acabar el “Dimecres de la Ciència, es va celebrar la darrera Reunió del Grup de Recerca del curs 2021-2022.

Publicació a la revista Energy Science & Engineering: anàlisi de l’ús d’energia del tràfic transitori

El professor de l’EUSS, Dr. Ulises Diego-Ayala acaba de publicar un article de recerca a la revista Energy Science & Engineering titulat “Transient traffic energy‐use analysis employing video‐tracking and microscopic modeling techniques: A case study using electric and combustion engine vehicles”. Aquest treball ha estat una col·laboració de l’EUSS amb l’Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático i la Facultat d’ Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En aquest treball es proposa un mètode per determinar l’ús d’energia i les emissions en trànsit transitori dels vehicles. Funciona a una escala de temps microscòpica d’1 segon, capturant dinàmiques crítiques de “parada i arrancada” del vehicle en un entorn computacional controlat i repetible. Això permet la definició d’una funció de sensibilitat que vincula l’ús d’energia amb el flux de trànsit, proporcionant un paràmetre de comparació addicional. Per obtenir les dades dinàmiques, crucials per a la implementació i validació del modelatge de trànsit transitori, s’utilitza una tècnica de seguiment de vídeo per superar les deficiències de les dades del velocímetre i del GPS. Aquest enfocament permet observar i reproduir l’escena de trànsit.

Una vegada que el sistema conté dinàmiques precises, es pot implementar per a escenaris de trànsit com ara interseccions, zones escolars o futurs projectes de carreteres. Qualsevol tecnologia vehicular simulada es pot incorporar a l’anàlisi. Es va implementar un estudi de cas utilitzant 1.000 vehicles elèctrics i amb motor de combustió que interactuaven amb camions, autobusos i motocicletes, mentre es monitoraven sistemes de vehicles individuals. Aquests inclouen el tren de propulsió i la frenada regenerativa per aconseguir l’ús d’energia i les emissions. Els vehicles elèctrics no només van ser més eficients, sinó també menys sensibles a l’acumulació de trànsit que els motors de combustió.

Les tècniques que es presenten en aquest article presten al disseny i avaluació tecnològics i permeten provar sistemes de vehicles reals per a la planificació energètica i de trànsit sostenible.

(A) Fluxe d’informació proposada i (B) procés de validació del model de tràfic microscòpic basat en agents.

Segon “Dimecres de la Ciència” i Reunió del Grup de Recerca del curs 2021-2022

Avui dimecres 2 de març s’ha celebrat el segon “Dimecres de la Ciència” del curs 2021-2022, dedicat a l’Àrea dels Materials i la Química.

En primer lloc, el Dr. Jordi Cruz ha fet una presentació sobre la “Determinació quantitativa instantània de curcuminoids en pols de cúrcuma”: també ha explicat la seva propera recerca per a determinar, a través de mètodes espectroscòpics no destructius, si un peix ha estat o no prèviament congelat. 

Xerrada del Dr. Jordi Cruz en el “Dimecres de la Ciència”

D’altra banda, la Dra. Elena Bartolomé i el Dr. Pablo Sevilla han explicat la seva recerca en l’àmbit de la preparació i caracterització de Materials Magnètics Multifuncionals basats en 2D-MOFs (metal-organic frameworks) de lantànids: 2D-MOFs purs i mixtes amb propietats magnètiques i luminescents en forma de sòlids, nanocapes exfoliades a sobre de superfícies tècniques, i capes dipositades sobre superfícies prèviament funcionalitzades.

Xerrada de la Dra. Elena Bartolome en el “Dimecres de la Ciència”
Xerrada del Dr. Pablo Sevilla en el “Dimecres de la Ciència”

En acabar la formació, va tenir lloc la segona reunió del Grup de Recerca del curs.